ταξιδιωτική προσφορά

εκπαιδευτικό ταξίδι

ταξιδιωτική προσφορά

ταξιδιωτικό γραφείο

Πρόγραμμα Ακάδημος

Βεβαίωση ασφάλισης

Ιδιωτικό συμφωνητικό

Ειδικοί όροι ταξιδιωτικού πρακτορείου

Πρακτικό αξιολόγησης προσφορών

Ιωάννινα προσφορά πρακτορείου για εκπαιδευτική εκδρομή

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02

Σχεδίαση-ανάπτυξη website: Γιώργος Γιουρμετάκης