αεροπορική μεταφορά

τιμή συμμετοχής

ταξιδιωτική προσφορά

εκπαιδευτικό ταξίδι

ταξιδιωτική προσφορά

ταξιδιωτικό γραφείο

Πρόγραμμα Ακάδημος

Βεβαίωση ασφάλισης

Ιδιωτικό συμφωνητικό

Ειδικοί όροι ταξιδιωτικού πρακτορείου

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02