Φοίτηση Εγγραφές Μετεγγραφές μαθητών

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η ΩΡΑ 08.15-09.00
2η ΩΡΑ 09.05-09.50
3η ΩΡΑ 10.00-10.45
4η ΩΡΑ 10.55-11.40
5η ΩΡΑ 11.50-12.35
6η ΩΡΑ 12.40-13.25
7η ΩΡΑ 13.30-14.10

Κανονισμός σχολείου

2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Σχολικό Έτος: 2015-2016

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Για την εξασφάλιση της ομαλής  και εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κρίνεται απαραίτητη η θέσπιση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η τήρηση και η εφαρμογή αρχών που αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός διδακτικού, παιδαγωγικού και κοινωνικού κλίματος στο χώρο του σχολείου το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας με αμοιβαίο σεβασμό, ώστε οι μαθητές να φοιτούν σε άριστες συνθήκες προκειμένου να ωριμάσουν και να ενταχθούν μελλοντικά στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό ο κανονισμός έχει δημοκρατικό περιεχόμενο και αποτελεί βασικό ποιοτικό συστατικό στοιχείο του σύγχρονου σχολείου.

ΓΟΝΕΙΣ-ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η συνεργασία μεταξύ Γονέων και Καθηγητών είναι απαραίτητος και σημαντικός παράγοντας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου και για το λόγο αυτό οι καθηγητές δέχονται τους γονείς για ενημέρωση και συνεργασία σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες.

Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών:

 • Eγγράφουν το μαθητή στο σχολείο
 • Παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση του μαθητή
 • Ενημερώνουν το Σχολείο για ειδικά προβλήματα (υγείας, οικογενειακά, μαθησιακά, κλπ) ώστε να αποφεύγονται λάθη από άγνοια.
 • Επικοινωνούν συχνά με το Διευθυντή και τους Εκπαιδευτικούς για θέματα που απασχολούν τη φοίτηση του παιδιού τους.
 • Συμμετέχουν ουσιαστικά στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ώστε να εκφράζουν τις θέσεις τους για τα θέματα του σχολείου και των μαθητών
 • Εγκρίνουν τη συμμετοχή των μαθητών σε ατομικές και ομαδικές εκδηλώσεις, δραστηριότητες, προγράμματα και εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκτός των εκδηλώσεων οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης σύμφωνα πάντα με την Εκπαιδευτική Νομοθεσία.
 • Οι Γονείς δεν παρεμβαίνουν στο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των Καθηγητών και της Διεύθυνσης του Σχολείου, τους οποίους είναι θεμιτό να περιβάλλουν με εμπιστοσύνη ως προς τις κρίσεις και την αντικειμενικότητά τους και ως προς την αξιολόγηση και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών.

ΕΓΓΡΑΦΗ -ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Η εγγραφή του μαθητή γίνεται με την υπογραφή του Γονέα στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή. Η εγγραφή στην Α΄ τάξη πραγματοποιείται μέχρι τις 30 Ιουνίου.
 • Ειδικότερα οι Γονείς των μαθητών της Α΄ τάξης πρέπει να καταθέσουν δήλωση για τη δεύτερη  ξένη γλώσσα που θα επιλέξουν να διδαχθούν τα παιδιά τους.
 • Οι γονείς των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου κατά την εγγραφή πρέπει να προσκομίσουν το Δελτίο Υγείας του παιδιού τους.
 • Μετεγγραφές μαθητών γίνονται από 1η Σεπτεμβρίου έως και 31 Μαρτίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Πρωταρχική σημασία δίνει το σχολείο στην τακτική και ανελλιπή φοίτηση των μαθητών. Έτσι:

 1. Mε την έναρξη των μαθημάτων ορίζεται για κάθε τμήμα υπεύθυνος καθηγητής για τον έλεγχο και την καταχώριση των απουσιών.
 2. Ορίζεται υπεύθυνος απουσιολόγος κάθε τμήματος
 3. Κάθε τρίμηνο, με τον έλεγχο της επιδόσεως του μαθητή, γνωστοποιείται στους γονείς και στους κηδεμόνες ο αριθμός των απουσιών, δικαιολογημένων και μη δικαιολογημένων. Ο υπεύθυνος καθηγητής, με επιστολή, ειδοποιεί τους γονείς όταν ο αριθμός των απουσιών υπερβεί τις 30 (τριάντα).

Κατά την κείμενη νομοθεσία, σχετικά με τις απουσίες των μαθητών, ισχύουν τα εξής:

Α) Επαρκής φοίτηση

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν:

Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64)

Το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114) από τις οποίες, οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες.

Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή-μαθήτριας που σημείωσε από εκατόν δεκαπέντε έως και εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια. Επιπλέον ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας των τριών τριμήνων στα διδασκόμενα μαθήματα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή κοσμιότατη.

Β) Ελλιπής φοίτηση

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν το σύνολο των απουσιών είναι από εκατόν δεκαπέντε έως και εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164), υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια.

Κατ΄ εξαίρεση ο Σύλλογος Διδασκόντων με ειδική πράξη του, χαρακτηρίζει ως ελλιπή τη φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε από εκατόν εξήντα πέντε έως και διακόσιες δεκατέσσερις (165-214) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια. Επιπλέον ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας των τριών τριμήνων στα διδασκόμενα μαθήματα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή κοσμιότατη. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ελλιπής παραπέμπονται σε ολική εξέταση τον Σεπτέμβριο.

Γ) Ανεπαρκής φοίτηση

Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση όταν το σύνολο των απουσιών είναι πάνω από εξήντα τέσσερις και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής υποχρεούνται να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Απουσίες για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους μέχρι δύο (2) ημέρες δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα, δεν πρέπει όμως να ξεπερνούν το σύνολο των δέκα (10) ημερών το διδακτικό έτος. Απουσίες δικαιολογούνται και με βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη ιατρού στην οποία πιστοποιείται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας. Τα δικαιολογητικά είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος ο κηδεμόνας το αργότερο μέχρι και τη δέκατη (10η) εργάσιμη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή/τριας στο σχολείο. Και στις δύο περιπτώσεις τα δικαιολογητικά πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολληθούν από τη γραμματεία του σχολείου. Απουσίες μεμονωμένων ωρών και απουσίες χωρίς άδεια από την Διεύθυνση δεν δικαιολογούνται.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

 • Οι μαθητές πρέπει να βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του σχολείου εγκαίρως, ενώ η προσέλευση ολοκληρώνεται στις 8.15΄.Παραμένουν στο χώρο αυτό, σε όλη τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης, τηρώντας την οφειλόμενη υπευθυνότητα.
 • Στα διαλείμματα δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας, το τρέξιμο, οι φωνές και τα σφυρίγματα στους διαδρόμους, στον ισόγειο χώρο του σχολείου, οι επισκέψεις σε άλλες τάξεις και γενικά κάθε θορυβώδης εκδήλωση, η οποία δυσκολεύει το έργο των εφημερευόντων καθηγητών, προς τους οποίους απευθύνονται οι μαθητές που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα. Η προσέλευση των μαθητών στο γραφείο των καθηγητών δεν θα γίνεται δεκτή χωρίς σοβαρό λόγο.
 • Η είσοδος στις τάξεις πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, χωρίς θορύβους και άλλες ενοχλητικές εκδηλώσεις. Οι μαθητές μπαίνουν στην αίθουσα ταυτόχρονα με τον/την εκπαιδευτικό χωρίς καθυστέρηση και κάθονται στις θέσεις τους αθόρυβα χωρίς να βγαίνουν στους διαδρόμους και τις πόρτες. Κανένας μαθητής δε θα γίνεται δεκτός στην αίθουσα μετά την είσοδο του/της καθηγητή/τριας.
 • Στα διαλείμματα οι αίθουσες κλειδώνονται και όλοι οι μαθητές κατεβαίνουν στο προαύλιο. Οι επιμελητές έχουν φροντίσει στο μεταξύ για τον εξαερισμό της αίθουσας διδασκαλίας και τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα (κιμωλίες, σπόγγο)
 • Οι μαθητές, εκτός από την ατομική καθαριότητα, πρέπει να τηρούν καθαρούς τους διαδρόμους, τις αίθουσες διδασκαλίας, τις τουαλέτες, τα κλιμακοστάσια, το προαύλιο και γενικά τους κοινόχρηστους χώρους. Για την καθαριότητα των χώρων, την καλαισθησία των τάξεων και την τήρηση της τάξης, ευθύνη φέρουν και τα Προεδρεία των τμημάτων και το 15μελές συμβούλιο των μαθητών του σχολείου.
 • Το κάπνισμα απαγορεύεται για τους μαθητές μέσα στους σχολικούς χώρους για τους γνωστούς λόγους υγείας. Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε παράβαση θα ελέγχεται πειθαρχικά.
 • Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται του καθηγητές τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.
 • Μαθητής που καθυστερεί να προσέλθει την πρώτη ώρα στο σχολείο, πρέπει να πάρει άδεια από τη Διεύθυνση για να παρακολουθήσει το μάθημα της επόμενης ώρας. Η συχνή καθυστέρηση την πρώτη ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται. Σε κάθε τέτοια περίπτωση ενημερώνεται ο κηδεμόνας. Οι απουσίες αυτές δεν δικαιολογούνται.
 • Μετά τη λήξη των μαθημάτων, οι μαθητές αποχωρούν με τάξη από το σχολείο (εκτός εκείνων που συμμετέχουν σε καινοτόμες δράσεις) και το αφήνουν καθαρό για την επόμενη ημέρα.
 • Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να φέρνουν μπάλες στο χώρο του σχολείου. Χρησιμοποιούνται μόνον εκείνες που δίνονται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής για τους σκοπούς του μαθήματος.
 • Στις γιορτές, εκδηλώσεις εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές που γίνονται μέσα στο σχολείο ή έξω από αυτό οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και ευπρέπεια.
 • Μέσα στους χώρους του σχολείου δεν επιτρέπεται η συνάντηση με εξωσχολικά άτομα εκτός από γονείς-κηδεμόνες.
 • Κανένας μαθητής δεν επιτρέπεται να φεύγει από το σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου.
 • Με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός των σχολικών χώρων. Οι μαθητές οι οποίοι παραβαίνουν τη σχετική διάταξη θα τιμωρούνται.
 •  Οι μαθητές οφείλουν να έχουν  οπωσδήποτε μαζί τους τα απαραίτητα βιβλία και τετράδια για κάθε μάθημα.
 •  Τα σχολικά βιβλία αποτελούν δημόσια περιουσία και απαγορεύεται η καταστροφή τους.
 •  Οι μαθητές κατά την διάρκεια του μαθήματος δεν ενοχλούν με ψιθύρους, συζητήσεις,  γέλια ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν την ομαλή ροή του μαθήματος και να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
 •  Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να εκφράζουν χωρίς φόβο τις απορίες τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το μάθημα, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο, αλλά πάντα με ευγενικό τρόπο και σεβασμό προς τους καθηγητές τους και τους συμμαθητές τους.
 •  Σε περίπτωση διαφωνίας τους προς τη γνώμη καθηγητή/τριας ή συμμαθητή/τριας, διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους με ήρεμο τρόπο και σεβασμό στην προσωπικότητα των άλλων, χωρίς επιθετική, ειρωνική ή υποτιμητική διάθεση.
 • Είναι αυτονόητο ότι με ανάλογο τρόπο θα αντιμετωπίζονται οι μαθητές από όλους τους εκπαιδευτικούς σε παρόμοιες περιπτώσεις.
 • Κατά τη διάρκεια τεστ ή διαγωνισμάτων, δεν υπονομεύουν την διαδικασία με αντιγραφή ή συνεννοήσεις κάθε είδους, αντίθετα συμμορφώνονται προς τις οδηγίες των καθηγητών τους.
 • Η εμφάνιση των μαθητών/τριών κατά την διάρκεια του σχολικού προγράμματος πρέπει να είναι ευπρεπής, χωρίς ακρότητες και υπερβολές που μπορεί να προκαλούν το κοινό αίσθημα.
 • Τα πενταμελή συμβούλια τμημάτων μπορούν και οφείλουν να παρεμβαίνουν σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή, σε περιπτώσεις που συμμαθητές/τριές τους προκαλούν προβλήματα πειθαρχίας.
 • Αιτήματα, προτάσεις, σκέψεις και απόψεις των μαθητών/τριών μεταφέρονται από Τριμελές Προεδρείο του εκλεγμένου Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου και  συζητούνται με το Διευθυντή του Γυμνασίου και το Σύλλογο των Διδασκόντων.
 • Οι θέσεις του Τριμελούς Προεδρείου δεν πρέπει να είναι προσωπικές αλλά να απηχούν τις θέσεις ολόκληρης της μαθητικής κοινότητας.
 • Μαθητές που δεν έχουν μάθημα ακολουθούν τις οδηγίες της Διεύθυνσης του σχολείου.

ΔΙΑΓΩΓΗ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τους κανόνες της σχολικής ζωής. Κάθε παρέκκλιση από αυτές αντιμετωπίζεται με κυρώσεις (ποινές).

Τα είδη των κυρώσεων που επιβάλλονται κατά τη σχολική νομοθεσία είναι τα εξής:

 1. Από τον καθηγητή: α) Παρατήρηση β) Επίπληξη γ) Ωριαία αποβολή από το μάθημα η οποία γίνεται με ενυπόγραφο σημείωμα και καταχωρείται στο βιβλίο Φοίτησης και στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή.
 2. Από τον Διευθυντή: Aποβολή από τα μαθήματα μέχρι και τρεις(3) μέρες.
 3. Από το Συμβούλιο Διδασκόντων: Αποβολή από τα μαθήματα μέχρι και πέντε(5) ημέρες.
 4. Από την ολομέλεια του Συλλόγου Διδασκόντων: Όλες οι προηγούμενες κυρώσεις, μέχρι και αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος (αλλαγή σχολείου)
 5. Ενδεικτικά είδη παραπτωμάτων που σημειώνονται στο ποινολόγιο είναι:
 • Ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την ώρα της πρωινής συγκέντρωσης.
 • Αδικαιολόγητη παραμονή στις αίθουσες διδασκαλίας και τους διαδρόμους κατά τα διαλείμματα.
 • Αταξία μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας ή σε άλλο χώρο του σχολείου.
 • Συμμετοχή σε ομαδικό παράπτωμα.
 • Αυθαίρετη απουσία σε ενδιάμεση ή την τελευταία ώρα του προγράμματος.
 • Ασέβεια προς τον/την καθηγητή/τρια ή άλλο πρόσωπο.
 • Απρεπής συμπεριφορά προς συμμαθητές (απειλές, χλευασμός, εξύβριση, χειροδικία, κλπ).
 • Φθορά στο κτίριο, τα θρανία και τα άλλα είδη του σχολείου.
 • Αναγραφή συνθημάτων, λέξεων ή φράσεων στους τοίχους ή οπουδήποτε στο χώρο του σχολείου.
 • Αντιγραφή κατά τη γραπτή εξέταση.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Δρουν συλλογικά με ενιαία γραμμή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του Σχολείου.
 • Γνωρίζουν λεπτομερώς την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε μαθητή, επιλύουν προβλήματα και εξομαλύνουν διαφορές.
 • Διδάσκουν όχι μόνον τα γνωστικά τους αντικείμενα, αλλά κυρίως ήθος, αξιοπρέπεια, σεβασμό στις αξίες και στις διαφορετικές απόψεις.
 • Αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των μαθητών και του Διευθυντή του Σχολείου.
 • Ανακαλύπτουν τις ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών και τους ωθούν προς την καλλιέργεια και την ανάπτυξή τους.
 • Συνεργάζονται μεταξύ τους, ιδιαίτερα όσοι διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα και ανταλλάσσουν απόψεις.
 • Εξαντλούν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο και παραμένουν στο χώρο του Σχολείου, προκειμένου να διεκπεραιώσουν εργασίες, προγράμματα ή άλλες υποθέσεις, σύμφωνα με τις εργασίες που έχουν αναλάβει κατά την κατανομή εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων, ή σε έκτακτες περιπτώσεις από τον Διευθυντή.
 • Δημιουργούν και προβάλλουν πρότυπα και συμπεριφορές στους μαθητές, στους γονείς και κατ? επέκταση στην τοπική κοινωνία.
 • Ενημερώνονται και επιμορφώνονται για την ανάπτυξη του επιστημονικού τους αντικειμένου, τους τρόπους διδασκαλίας και προσέγγισης των μαθητών και τη χρήση σύγχρονων διδακτικών μέσων διδασκαλίας.
 • Παρακολουθούν και μελετούν τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που κοινοποιούνται στο Σχολείο.
 • Εκτελούν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία (τήρηση ωραρίου, εκτέλεση εφημεριών, ενημέρωση των βιβλίων ύλης, απαγόρευση εισόδου σε πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα, παρακολούθηση σεμιναρίων και ημερίδων, υλοποίηση προγραμμάτων κ.τ.λ.)
 • Συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του Σχολείου, προκειμένου η σχολική μονάδα να είναι ευνομούμενη και το έργο της αποτελεσματικό.
 • Ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες.
 • Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την επίλυση θεμάτων και προωθούν στη Διεύθυνση καινοτόμες ιδέες με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • Προτείνουν λύσεις για μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα και προωθούν σε συνεργασία με το Διευθυντή του Σχολείου τις απαραίτητες διαδικασίες αντιμετώπισής τους.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΩΝ

 • Ως απουσιολόγος σε κάθε τμήμα ορίζεται από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος ο μαθητής που συγκέντρωσε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος τη μεγαλύτερη βαθμολογία (ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός).
 • Κατά την έναρξη κάθε διδακτικής ώρας ο απουσιολόγος κάνει καταμέτρηση των μαθητών και σημειώνει τις απουσίες στο απουσιολόγιο και στη συνέχεια το παραδίδει στο Διδάσκοντα Καθηγητή να το υπογράψει.
 • Οι απουσιολόγοι έχουν την απόλυτη ευθύνη να παίρνουν οι ίδιοι τα απουσιολόγια στην αρχή της πρώτης ώρας και να τα καταθέτουν με τη λήξη του ωραρίου στη γραμματεία του σχολείου.
 • Όταν κάποιος μαθητής είναι τιμωρημένος με ωριαία ή ημερήσια αποβολή ο απουσιολόγος το σημειώνει στη στήλη των παρατηρήσεων.
 • Η καταχώρηση των απόντων γίνεται με μεγάλη προσοχή, ενώ κάθε προσπάθεια απόκρυψης απόντος μαθητή αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 • Τα απουσιολόγια διατηρούνται καθαρά και δεν περιφέρονται στα χέρια μαθητών για διάφορους λόγους. Η ενημέρωση για τις απουσίες θα γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο Καθηγητή του τμήματος.
 • Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης ονόματος αυτό δεν σβήνεται αλλά γράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων η φράση (λάθος καταχώρηση) και υπογράφεται.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ

 • Ο Διευθυντής συνεργάζεται στενά με τους διδάσκοντες καθηγητές, τους συμβουλεύει και τους καθοδηγεί, σεβόμενος το έργο τους και την προσωπικότητά τους. Παρέχει την πρωτοβουλία στη σχεδίαση και οργάνωση της εργασίας τους.
 • Ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής εκπροσωπούν το Σχολείο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός σχολικής μονάδας.
 • Οι μαθητές έχουν, για προσωπικά θέματα, άμεση πρόσβαση στο Γραφείο του Διευθυντή. Ομαδικά θέματα Μαθητικών Κοινοτήτων επιλύονται από τους Υπευθύνους  Καθηγητές και μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις συζητούνται με το Διευθυντή ή και με το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών.
 • Ο Διευθυντής εκπροσωπώντας το σύλλογο διδασκόντων και υλοποιώντας τις αποφάσεις του, συνεργάζεται στενά με τους Γονείς και το Συλλογικό τους όργανο που είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ο οποίος εκπροσωπείται από το Διοικητικό του Συμβούλιο. Γνωστοποιήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων θεωρούνται ότι είναι προς όλους τους Γονείς των μαθητών του Σχολείου.
 • Ο Διευθυντής συνεργάζεται και δέχεται εντολές από τις υπερκείμενες Αρχές (Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας), συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Επιστημονικούς, τους Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Φορείς και Ιδρύματα, τις Δημόσιες Υπηρεσίες και τον Ιδιωτικό Φορέα, προκειμένου να προαχθεί η βελτίωση της σχολικής μονάδας.
 • Χαρακτηριστικά στοιχεία του Διευθυντή είναι το ενδιαφέρον, ο  σεβασμός της προσωπικότητας κάθε μαθητή και μαθήτριας, η απονομή δικαιοσύνης, η λειτουργία της σχολικής κοινότητας ως ομάδας, η εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.
 • Οι μαθητές αισθάνονται ότι ο Διευθυντής αποτελεί πηγή δίκαιων λύσεων για τα προβλήματά τους. Η ανοχή σε ακραία φαινόμενα ενδέχεται να λειτουργήσει αρνητικά στη συνοχή και ομαλή λειτουργία του σχολείου και, ως εκ τούτου, καθήκον του είναι να παρατηρεί, να αποδοκιμάζει πράξεις ή φαινόμενα, να επιβάλει ποινές όταν αυτό είναι αναγκαίο, αλλά και να επαινεί, να προβάλει και να αναδεικνύει το θετικό κλίμα που δημιουργείται από ενέργειες μαθητών και καθηγητών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών αποτελεί το κυρίαρχο συλλογικό όργανο του Σχολείου το οποίο λαμβάνει σύννομες αποφάσεις συλλογικής ισχύος.
 • Ο Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών συνεδριάζει διδασκαλίας υπό την Προεδρία του Διευθυντή του Σχολείου, σε τακτικές παιδαγωγικές συνεδριάσεις κατά την διάρκεια του σχολικού έτους ή ακόμα σε έκτακτες συνεδριάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτα και σοβαρά γεγονότα τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Οι αποφάσεις του Συλλόγου είναι σεβαστές και εφαρμόσιμες από την ολομέλεια των καθηγητών και μαθητών του Σχολείου.
 • Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών εγγράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών του Σχολείου και θεωρούνται επίσημα έγγραφα και αποφάσεις.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Το Σχολείο θεωρώντας ότι οι σχολικοί περίπατοι και οι σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές είναι αναπόσπαστο και ουσιαστικό κομμάτι της σχολικής ζωής τις διοργανώνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν ποιοτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα με εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών σε επιστημονικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και ιστορικά γεγονότα.

Η πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής ή εκπαιδευτικής επίσκεψης γίνεται όταν:

 • Η συμμετοχή των μαθητών είναι τουλάχιστον τα 2/3 των μαθητών του Σχολείου.
 • Οι Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών με ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωσή τους επιτρέπουν τη συμμετοχή του παιδιού τους σε αυτή.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στο πλαίσιο της σωστής λειτουργίας του σχολείου απαραίτητη θεωρείται η συνεργασία μεταξύ μαθητών και καθηγητών.

Τα μαθητικά συμβούλια ή μεμονωμένα κάποιος μαθητής/τρια μπορούν να καταθέσουν ιδέες ή προτάσεις οι οποίες κατά τη γνώμη τους θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Σε κάθε τέτοια περίπτωση οι μαθητές/τριες να είναι βέβαιοι ότι όλα τα προβλήματα που επισημαίνουν θα έχουν την ανάλογη παιδαγωγική αντιμετώπιση και, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν κάθε φορά, θα λύνονται.

Ας μην ξεχνούμε ότι το σχολείο είναι χώρος συνεργασίας για ένα σύνολο ανθρώπων με διαφορετικό μεταξύ τους χαρακτήρα και ψυχοσύνθεση αλλά με δικαιώματα για όλους!!

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο Γενικών Αρχών διαμορφώνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου, όπως το σχέδιό του διανεμήθηκε, μελετήθηκε και συμπληρώθηκε.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας επικυρώνεται σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών, στην οποία μετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου όπως η σύνθεση του προβλέπεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αντίγραφο του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

Επίσης, αντίγραφα του παρόντος Κανονισμού χορηγούνται στους Καθηγητές που υπηρετούν στο 2ου Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, στο πενταμελές κάθε Τμήματος του Σχολείου και στο Προεδρείο της Μαθητικής κοινότητας του 2ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου .

                                                                Άγιος Δημήτριος ?? /?? /??

Ο Διευθυντής                                                            Οι Καθηγητές

  Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.  του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Για το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                Ο Γραμματέας                                  Ο Ταμίας

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.

Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ήκαι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- ΑΠ 1,2,3

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας ? λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ' επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.

© 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου

Διαχειριστές website: Κυλιάδου Μαρία ΠΕ03, Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη ΠΕ02

Σχεδίαση-ανάπτυξη website: Γιώργος Γιουρμετάκης